8284 Nemesgulács,
József Attila u.72

Friss híreink:

Találatok: 344

 

  1. április 19-én a Kormány döntése alapján az óvodák és az általános iskolák 1-4. évfolyamain a jelenléti oktatás folyamatos visszatérésével elkezdődik a köznevelési intézmények újranyitása.
  2. április 19. napjától az 1-4. évfolyamain rendes munkarendben kezdődik a jelenléti oktatás, az alsó évfolyamokon megszűnik az online oktatás. Szülői igény szerint, továbbra is, az 5-8. évfolyamos tanulóknak felügyeletet biztosít az iskola.

A gyermekek, tanulók hiányzásával kapcsolatban a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51.§ (2) bekezdésének c) pontja értelmében (a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni) az intézményvezetőnek alapos indokkal (például, ha egy háztartásban krónikus beteg él, vagy a gyermek tartós betegséggel küzd) lehetősége van a tanulói távolmaradást igazoltnak tekinteni. Tanuló esetén szülői kérelemre, igazgatói döntés alapján lehetőség van arra, hogy az illető otthonról kapcsolódjon be az oktatásba, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletnek az igazolt és igazolatlan hiányzásokra vonatkozó szabályai mellett, amelyek változatlanul érvényesek.

Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az iskola, köteles a szülőt értesíteni a tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor, továbbá abban az esetben is, ha a nem tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét.

Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc tanítási órát és egyéb foglalkozást, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot - a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló kivételével -, valamint ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az értesítésében, továbbá gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven tanítási órát és egyéb foglalkozást, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, a család- és gyermekjóléti központot, családból kiemelt gyermek esetén a gyermekvédelmi szakszolgálatot.

Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen eléri a kétszázötven tanítási órát, vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen.

 

További tájékoztatást találnak a https://www.nemesgulacsiskola.hu oldalon.

 

 

Kategória:

2023 © Keresztury Dezső Általános Iskola, Nemesgulács All Rights Reserved.